Νέα-Καινοτομική Επιχειρηματικότητα - ΕΣΠΑ- Έληξε

Νέα-Καινοτομική Επιχειρηματικότητα - ΕΣΠΑ-

Το Πρόγραμμα "Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα" της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, στοχεύει στη δημιουργία και την ενίσχυση της καινοτομικής επιχειρηματικότητας, ως μοχλό για την παραγωγική αναβάθμιση της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με ενσωμάτωση γνώσης, ποιότητα και περιβαλλοντική ευαισθησία.

Το Πρόγραμμα ενισχύει, μέσω επιχορήγησης, την ίδρυση επιχειρήσεων από φυσικά πρόσωπα άνω των 18 ετών, που επιδιώκουν να μετατρέψουν μια καινοτόμο ιδέα ή/και μια κατοχυρωμένη τεχνογνωσία, η οποία δεν έχει μέχρι τώρα αξιοποιηθεί εμπορικά, σε επιχειρηματική καινοτομία. Επίσης, ενισχύονται Πολύ Μικρές και Μικρές νέες επιχειρήσεις που έχουν κλείσει έως και πέντε (5) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις, οι οποίες επιδιώκουν την εμπορική αξιοποίηση καινοτόμων ιδεών, με τη διάθεση νέων προϊόντων και υπηρεσιών, με την επέκταση-διαφοροποίηση των προϊόντων και υπηρεσιών τους, ή/και τη βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας και της διαδικασίας παροχής υπηρεσιών που εφαρμόζουν.

Το Πρόγραμμα επιδοτεί σε ποσοστό 60% έργα ύψους προϋπολογισμού από 30.000€ έως 300.000€ για επενδυτικά σχέδια μεταποιητικού χαρακτήρα και σχέδια που αφορούν παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης και από 20.000€ έως 200.000€ για επενδυτικά σχέδια των άλλων επιλέξιμων κλάδων οικονομικής δραστηριότητας. H υποβολή επενδυτικών σχεδίων ξεκινά στις 01/08/2011.

 

 

 

Τι χρηματοδοτείται: 

  • Μηχανολογικός και εργαστηριακός εξοπλισμός
  • Δαπάνες μισθοδοσίας και ασφαλιστικών εισφορών στελεχών υψηλών προσόντων για 12 έως 18 μήνες
  • Δαπάνες κατοχύρωσης - τροποποίησης πατεντών, πνευματικής ιδιοκτησίας. Δαπάνες χρήσης και προστασίας δικαιωμάτων  πατεντών, πνευματικής ιδιοκτησίας. Δαπάνες μεταφοράς τεχνογνωσίας 
  • Δαπάνες σχεδιασμού και πιστοποίησης προϊόντων, υπηρεσιών, διαδικασιών. Δαπάνες πιστοποίηση διαχειριστικών συστημάτων
  • Ανάπτυξη πρωτοτύπων και πιλοτικών σχεδίων
  • Δαπάνες τεχνολογικής, επιστημονικής και συμβουλευτικής υποστήριξης
  • Λειτουργικές δαπάνες για 12 μήνες, όπως ενοίκια, δαπάνες μισθοδοσίας και ασφαλιστικών εισφορών εξειδικευμένου εργατο-τεχνικού προσωπικού, δαπάνες για μελέτες πυροπροστασίας, περιβαλλοντικών επιπτώσεων, επαγγελματικού κινδύνου (υπό προϋποθέσεις, μόνο για τις υπό ίδρυση επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις που δεν έχουν κλείσει μια πλήρη διαχειριστική χρήση)
  • Δαπάνες προβολής και επικοινωνίας
  • Δαπάνες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών
  • Κτηριακά. Διαμόρφωση κτηρίων και χώρων. Ειδικές εγκαταστάσεις. Ανέγερση και επέκταση κτηρίου σε Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές (ΒΕΠΕ).

 

 

Περίοδος υποβολής     από 1/8/2011 έως 30/9/2011

 

Το 2012 θα ακολουθήσει νέος κύκλος υποβολής προτάσεων

από τις 7/5/2012 έως και τις 30/6/2012

 

 

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Τεύχος Β 1607/10-05-2012 Υπουργική Απόφαση με την οποία αναβάλλεται η προγραμματισμένης για την 07η Μαΐου έναρξη υποβολής προτάσεων στα πλαίσια του προγράμματος «Νέα – Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» για το έτος 2012, για το Φθινόπωρο του 2012».

 

Η επενδυτική πρόταση υποβάλλεται ηλεκτρονικά µε το «Έντυπο Υποβολής», το οποίο παράγεται κατά τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής από το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων που παρέχει το ΥΠΟΙΑΝ.  
Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής είναι υποχρεωτική. Υπενθυμίζεται ότι προτάσεις που δεν έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά δεν θα αξιολογούνται ενώ κατά την παραλαβή των προτάσεων θα ελέγχεται η υποχρέωση της ηλεκτρονικής υποβολής.
Για την ηλεκτρονική υποβολή, κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να επισκεφθεί τους σχετικούς δικτυακούς τόπους και να λάβει αναλυτική ενημέρωση και οδηγίες αναφορικά με τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της Πρότασής του.
Σε τυχόν διαφορές που διαπιστωθούν στο περιεχόμενο μεταξύ της ηλεκτρονικής υποβολής και της έντυπης υποβολής της πρότασης υπερισχύει το περιεχόμενο της ηλεκτρονικής υποβολής.
Τα Έντυπο Υποβολής όπως και όλα τα έντυπα της πρόσκλησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα βρίσκουν στους παρακάτω δικτυακούς τόπους: