Digi-Mobile απο το ΕΣΠΑ- Έληξε

Digi-Mobile απο το ΕΣΠΑ

Digi-Mobile απο το ΕΣΠΑ

 

Η δράση Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (συνοπτικά digi-mobile) στοχεύει στην ενίσχυση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων προκειμένου να αξιοποιήσουν τη διεθνή δυναμική και να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέα κοινά-στόχους, παρέχοντας νέες ψηφιακές δυνατότητες και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, μέσω smartphones.

Η δράση αποσκοπεί κυρίως στην ενίσχυση της αξιοποίησης καινοτόμων εφαρμογών για smartphones και tablet-pc από υφιστάμενες επιχειρήσεις που λειτουργούν εντός της Ελληνικής Επικράτειας.

Στόχος της είναι να εξασφαλίσει στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, στις ενισχυόμενες επιχειρήσεις:

• Μείωση του κόστους λειτουργίας και βελτίωση της παραγωγικότητας, με αξιοποίηση εφαρμογών σε smartphones, που διευκολύνουν την κινητικότητα (mobility) των εργαζόμενων και επιτρέπουν την άμεση πρόσβαση σε εταιρικά δεδομένα και την αξιοποίησή τους από οπουδήποτε.
• Συνθήκες ολοκληρωμένης προσέγγισης υφιστάμενων πελατών και νέων κοινών, με αξιοποίηση των δυνατοτήτων των «έξυπνων» κινητών και των tablet-pc για την παροχή προσωποποιημένης-στοχευμένης πληροφόρησης.
• Ευκαιρίες εξωστρεφούς ανάπτυξης και βελτίωσης των πωλήσεων και των παρεχόμενων υπηρεσιών, αξιοποιώντας έξυπνες κινητές συσκευές.

Επιπλέον της σημαντικής προστιθέμενης αξίας για τις ελληνικές επιχειρήσεις, η δράση έχει συμβολή και στην ενίσχυση του εγχώριου επιστημονικού δυναμικού σε έναν τομέα υψηλής ανάπτυξης και προστιθέμενης αξίας, στην αιχμή της ψηφιακής οικονομίας.

 

Πού απευθύνεται;

Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι υφιστάμενες οικονομικές μονάδες, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, που ασκούν οικονομική δραστηριότητα στον ελληνικό χώρο. 

 

Ποιές ενέργειες επιδοτούνται;

Οι εφαρμογές που επιδοτούνται πρέπει να διαθέτουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.  

 

Ποιές δαπάνες επιδοτούνται;

Στο πλαίσιο της δράσης digi-mobile είναι επιλέξιμες δαπάνες προμήθειας λογισμικού και/ ή υπηρεσιών λογισμικού με τη μορφή «Software as a Service». Συμπληρωματικά, είναι επιλέξιμες δαπάνες για φιλοξενία, υπηρεσίες ανάπτυξης ψηφιακού υλικού και περιεχομένου, υπηρεσίες μετάπτωσης/ αναδιαμόρφωσης δεδομένων καθώς και για υπηρεσίες ελέγχου λειτουργικότητας, ασφάλειας, χρηστικότητας κλπ. των εφαρμογών.  

 

Προθεσμίες

Tο πληροφοριακό σύστημα μέσω του οποίου μπορούν οι επιχειρήσεις να υποβάλλουν ηλεκτρονικές προτάσεις θα είναι διαθέσιμο από τη Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου στις 12:00.

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων των επιχειρήσεων καθορίζεται από την Περιφέρεια στην οποία είναι εγκατεστημένες, και ακολουθεί το παρακάτω πρόγραμμα:

  • Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου:έναρξη υποβολής Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2012 και ώρα 14:00
  • Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: έναρξη υποβολής Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 14:00
  • Περιφέρειες του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» (Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Ιόνια Νησιά, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη): έναρξη υποβολής Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2012και ώρα 14:00
  • Περιφέρεια Αττικής: Αναβάλλεται η υποβολή προτάσεων για τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας Αττικής που ήταν προγραμματισμένη για τις 14 Φεβρουαρίου 2012. Λόγω της αυξανόμενης ροής εισαγωγής προτάσεων έργων από επιχειρήσεις της Περιφέρειας Αττικής και λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις επαγγελματικών ενώσεων και φορέων που κοινοποιήθηκαν στην «Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ», κρίθηκε σκόπιμη η περαιτέρω ενίσχυση του πληροφοριακού συστήματος υποβολής ώστε να διασφαλισθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, η υποδοχή των ηλεκτρονικών αιτήσεων. Η νέα ημερομηνία θα κοινοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών αναβάθμισης των συστημάτων.

 

Προϋπολογισμός δράσης

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης που θα διατεθεί μέσω της δράσης digi-mobile ανέρχεται σε 30.150.000,00€ από 15.000.000,00€ ευρώ που είχε ορισθεί αρχικά .  

 

Ύψος επιχορήγησης και προϋπολογισμός επενδυτικού έργου

Το ανώτατο ύψος του προϋπολογισμού ανά υποβαλλόμενο έργο διαμορφώνεται από το δικαιούχο. Σε κάθε περίπτωση ο προϋπολογισμός κάθε πρότασης έργου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% του κύκλου εργασιών της τελευταίας χρήσης της επιχείρησης.

Η μέγιστη ενίσχυση (επιχορήγηση) αφορά στο 70% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου, και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί τα:
• €7.000 ευρώ για τις περιπτώσεις native mobile και web mobile εφαρμογών
 €1.400 ευρώ για τις περιπτώσεις που η επιχείρηση υλοποιήσει web mobile portal.

 

Διάρκεια Υλοποίησης Επενδυτικών Έργων

Η χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης των εγκριθέντων έργων δεν δύναται να ξεπερνά τους πέντε (5) μήνεςαπό την ημερομηνία έγκρισής τους, δηλαδή την ημερομηνία υπογραφής εκ μέρους της εταιρίας Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε., της απόφασης αποδοχής – έγκρισης της αίτησης συμμετοχής στη δράση.   

 

Τρόπος αξιολόγησης αιτήσεων

Οι αιτήσεις αξιολογούνται σε δύο διακριτά στάδια:

Α. Άμεση αξιολόγηση αίτησης από το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων

Β. Παραλαβή και έλεγχος πληρότητας και ορθότητας αίτησης

Τα στάδια αυτά αναλύονται στον Οδηγό Αξιολόγησης της δράσης.